top of page

LIC: Lãnh đạo trong khủng hoảng

Trở thành cột trụ vững vàng cho tổ chức vào thời điểm thiết yếu.

  • 4 giờ
  • Location 1

Mô tả dịch vụ

Trong mọi cuộc khủng hoảng, luôn có những thông tin mà bạn không kiểm soát được. Các phương tiện truyền thông lẫn mọi người xung quanh không ngớt cập nhật thông tin, khiến nỗi sợ hãi càng dâng cao. Một trong những cách lãnh đạo người khác tốt nhất trong thời kỳ khủng hoảng là lãnh đạo bản thân thật hiệu quả. Tôi sẽ trực tiếp làm việc cùng bạn để xác định đúng vấn đề, đưa ra phương án giải quyết trong và sau khủng hoảng.


Buổi sắp tới


Chi tiết liên hệ


bottom of page