top of page

ReO: Quan hệ đối ngoại dành cho tổ chức

Xây dựng, nuôi dưỡng và quản lý các nhóm công chúng mục tiêu.

  • 8 giờ
  • Location 1

Mô tả dịch vụ

Bạn sẽ được học về cách xây dựng các mối quan hệ chiến lược (Strategic Partnership) qua phương pháp stakeholder mapping. Khoá học phù hợp với các bạn muốn xây dựng sự nghiệp trong nghề truyền thông và đối ngoại, hay các lãnh đạo tuyến đầu mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ bên ngoài dành cho tổ chức của mình.


Chi tiết liên hệ


bottom of page